Wiadomości z Europy 14 maja 2023 r.

Aktualności

16 maja 2023 r.


przez Zacharie Schaerlinger

Wiadomości europejskie

Wiadomości z Europy

14 maja 2023 r.

Obronność: 500 mln euro i nowe środki mające na celu pilne zwiększenie możliwości produkcji amunicji przez europejski przemysł obronny 

Komisja zatwierdziła wsparcie dla produkcji amunicji, aby pilnie dostarczyć ją Ukrainie i pomóc państwom członkowskim w odnowieniu zapasów. Środki te obejmują fundusze na finansowanie, budowanie zdolności do produkcji amunicji i pocisków, a także ich komponentów. Komisja dąży do wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego, aby zapewnić niezależność UE. Propozycja ma na celu wzmocnienie kilku punktów: 

  • instrument zapewniający wsparcie finansowe na rzecz wzmocnienia zdolności Unii w zakresie produkcji przemysłowej 
  • mechanizm mapowania, monitorowania i lepszego przewidywania wąskich gardeł w łańcuchach dostaw; 
  • wprowadzenie tymczasowych ram regulacyjnych w celu zaradzenia niedoborom dostaw amunicji. 

Komisja proponuje przeznaczyć na ten cel budżet w wysokości 500 mln euro. Budżet ten pochodzi z przesunięcia różnych instrumentów, w szczególności Europejskiego Funduszu Obronnego i przyszłego instrumentu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zamówienia (EDIRPA). Celem Unii jest działanie w kilku konkretnych punktach: optymalizacja i wzmocnienie zdolności produkcyjnych, rozwój nowych zdolności, tworzenie transgranicznych publiczno-prywatnych partnerstw przemysłowych w celu opracowania nowych łańcuchów wartości w dziedzinie uzbrojenia. Głównym celem jest zapewnienie przewidywalności zapasów i czasu potrzebnego na ich uzupełnienie w przypadku konfliktu. Inną ważną kwestią jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw surowców potrzebnych do produkcji tej amunicji. 

Komisja liczy na szybkie przyjęcie przepisów przed latem 2023 r., aby móc wesprzeć wzmocnienie zdolności europejskiego przemysłu obronnego w zakresie produkcji amunicji i pocisków rakietowych.

 

Next Generation EU: Komisja Europejska zatwierdza zmieniony plan odbudowy i zwiększania odporności Estonii o wartości 953 mln euro, w tym rozdział REPower EU 

Unia Europejska przyznała Estonii pakiet 953 mln euro w formie dotacji, aby pomóc jej sfinansować transformację energetyczną i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Estonia dodała pięć inwestycji do swojego pierwotnego planu: budowę centrum zdrowia w mieście Viljandi, zwiększony rozwój morskich farm wiatrowych, wsparcie dla przedsiębiorstw w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, budowę wiaduktów dla transportu kolejowego między krajami bałtyckimi a resztą Europy oraz marynarkę wojenną napędzaną wodorem. Estonia dodała rozdział REPower EU do swojego planu rezygnacji z importu rosyjskiej energii i pokrycia lokalnego zapotrzebowania na energię za pomocą zrównoważonego biogazu i biometanu, a także usprawnienia procedur wydawania zezwoleń na te systemy i infrastrukturę. 

Estonia zwróciła się również o uruchomienie i przeniesienie rezerwy na dostosowanie do brexitu, tj. 6,6 mln euro na jej finansowanie. Estonia przeznaczy 59 % dostępnych środków na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej. Plan ma również na celu wzmocnienie społecznej i cyfrowej odporności kraju. Reformy społeczne i zdrowotne pozostają praktycznie niezmienione. 

Rada ma teraz zasadniczo cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji. 

 

Pomoc humanitarna: UE przeznacza 8 mln euro na Filipiny, Nepal i Azję Południowo-Wschodnią 

Komisja ogłosiła przeznaczenie 8 mln euro na pomoc humanitarną i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych dla Filipin, Nepalu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, aby pomóc ludziom dotkniętym klęskami żywiołowymi. 

Fundusze zostaną przydzielone w następujący sposób

  • 3,5 mln euro dla Filipin (1,5 mln euro na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych klęskami żywiołowymi i długotrwałym konfliktem w Mindanao, 2 mln euro na inicjatywy związane z gotowością na wypadek katastrof); 
  • 2 miliony dla Nepalu; 
  • 2,3 mln euro dla całej Azji Południowo-Wschodniej 

Kraje Azji Południowo-Wschodniej są często narażone na zagrożenia naturalne, takie jak tajfuny, powodzie i susze. Głównym celem UE jest poprawa odporności tych krajów. Od 1996 r. Komisja Europejska przeznaczyła ponad 158 mln euro na pomoc humanitarną dla Filipin. Konflikt zbrojny w Mindanao i klęski żywiołowe mają ogromny wpływ na sytuację humanitarną w tym kraju. W przypadku Nepalu zmiany klimatu zwiększają ryzyko katastrof. Jest to jeden z najbardziej narażonych na klęski żywiołowe krajów na świecie, a gęstość zaludnienia, oprócz trudności w dostarczaniu pomocy humanitarnej, zwiększa intensywność następstw kryzysów. Od 2001 r. UE przeznaczyła już ponad 118 mln euro na pomoc humanitarną dla tego kraju. 

 

Spłata planu odbudowy: budżet UE na 2024 r. pod presją 

Członkowie są "głęboko zaniepokojony faktem, że bez podjęcia niezbędnych środków wzrost kosztów pożyczek w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI) może poważnie ograniczyć zdolność budżetu UE do finansowania priorytetów i polityk Unii oraz do reagowania na pojawiające się potrzeby". 

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027 przewidywały budżet w wysokości 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. w ciągu siedmiu lat, tj. przed inflacją, a EBC podniósł stopy procentowe, które według prognoz miały wynosić od 0,55% w 2021 r. do 1,15% w 2027 roku. Perspektywy te zostały zniweczone przez kryzys COVID-19 i wojnę na Ukrainie, a także inflację, która spowodowała, że EBC zareagował stopami na poziomie ponad 3%. 

Programy takie jak Erasmus+, EU4Health, Citizenship, Equality, Rights and Values oraz Creative Europe prawdopodobnie doczekają się cięć wydatków. Co więcej, dodatkowe zasoby zostały już wyczerpane ze względu na ich mobilizację w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt na Ukrainie czy kryzys związany z COVID-19. Posłowie wzywają do

szybkiej reakcji i reformy finansów UE w celu "skutecznego zarządzania kosztami spłaty EURI, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych poziomów finansowania programów i polityk". Posłowie wzywają również do wprowadzenia nowych zasobów własnych. 

Rezolucja sprawozdawcy Johana Van Overtveldta (ECR, BE), przewodniczącego Komisji Budżetowej, została przyjęta w środę stosunkiem głosów 434 do 99, przy 89 głosach wstrzymujących się. Oczekuje się, że Komisja przedstawi projekt rocznego budżetu na 2024 r. pod koniec maja i zaproponuje przegląd lub rewizję WRF w czerwcu, a także nowy zestaw źródeł dochodów UE przed końcem 2023 r. 

 

Parlament popiera nowe przepisy dotyczące zrównoważonych produktów i zwalcza greenwashing 

Propozycja nowej dyrektywy, przyjęta na sesji plenarnej stosunkiem głosów 544 do 18, przy 17 głosach wstrzymujących się, ma na celu zapewnienie konsumentom środków do działania na rzecz transformacji ekologicznej. Parlament planuje zakazać ogólnych oświadczeń środowiskowych, 

takie jak "przyjazny dla środowiska", "naturalny", "biodegradowalny", "neutralny dla klimatu" lub "ekologiczny", jeśli nie towarzyszą im szczegółowe dowody. Ponadto oświadczenia oparte na kompensacji emisji dwutlenku węgla będą również musiały szczegółowo opisywać sposób ich działania i mechanizm naprawy szkód wyrządzonych środowisku. 

Aby uprościć informacje o produktach, posłowie planują zezwolić tylko na etykiety zrównoważonego rozwoju oparte na oficjalnych systemach certyfikacji lub tych ustanowionych przez władze publiczne. 

Posłowie chcą również walczyć z programowanym starzeniem się i wydłużyć żywotność przedmiotów. Parlament chce również zakazać produktów z funkcjami, które ograniczają lub prowadzą do przedwczesnego nieprawidłowego działania niektórych przedmiotów. Ostatnim punktem popieranym przez posłów jest wprowadzenie etykiety gwarancyjnej wskazującej czas trwania gwarancji przewidzianej w przepisach, a także czas trwania wszelkich przedłużonych gwarancji oferowanych przez producentów. Celem tych przepisów jest podkreślenie

wysokiej jakości produktów i zachęcać firmy do inwestowania w zrównoważony rozwój swoich produktów.

Powrót do góry
pl_PLPL