Wiadomości z Europy 13 marca 2023 r.

Wiadomości z Europy

24 marca 2023 r.


przez Zacharie Schaerlinger

Wiadomości europejskie

Wiadomości z Europy

13 marca 2023 r.

Ustawa o przemyśle zerowym netto: uczynienie UE ojczyzną produkcji czystych technologii i zielonych miejsc pracy

Przewodniczący Komisji ogłosił Net-Zero Industry Act, plan będący częścią strategii komponentu przemysłowego Zielonego Nowego Ładu. Celem jest zwiększenie produkcji zielonych technologii i właściwe wdrożenie transformacji energetycznej.
Ustawa ma na celu zwiększenie odporności i konkurencyjności technologii zeroemisyjnych w Unii Europejskiej, ale także ochronę naszych źródeł dostaw energii. Strategia ta przyciągnie lepsze inwestycje, których celem jest pokrycie 40% potrzeb UE w zakresie technologii zeroemisyjnych w celu rozwoju miejsc pracy, przemysłu i odporności przedsiębiorstw. Wniosek ten jest częścią europejskiego aktu o materiałach krytycznych, rzadkich i niezbędnych materiałach do transformacji. Celem tego aktu jest zmniejszenie zależności od importu.
Następnie ustawa opisuje technologie potrzebne do przejścia: panele słoneczne, energia cieplna, turbiny wiatrowe, przechowywanie baterii, paliwa alternatywne, energia jądrowa z minimalną ilością odpadów, reaktory modułowe.
Następnie ustawa wymienia działania niezbędne do inwestowania w te technologie: zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, poprawę warunków inwestowania i poprawę szkoleń. Po drugie, chodzi o poprawę wychwytywania CO2. Wreszcie strategia ma na celu ułatwienie dostępu do rynku w celu zwiększenia podaży technologii zeroemisyjnych. W akcie proponuje się również wspieranie innowacji za pomocą inicjatyw państwowych na szczeblu lokalnym pod pewnymi warunkami. Komisja proponuje również utworzenie platformy koordynującej działania państw członkowskich. Platforma Europa Zero Net będzie wspierać inwestycje i określać potrzeby finansowe, ale także promować kontakty między europejskimi branżami poprzez tworzenie sojuszy. Akt ten proponuje również utworzenie europejskiego banku wodoru. Pierwsze aukcje zielonego wodoru zostaną uruchomione dzięki funduszowi innowacyjnemu jesienią 2023 roku. Poprawi to ich rentowność i obniży koszty inwestycji. Wniosek Komisji dotyczący aktu musi teraz zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę.

Surowce krytyczne: zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw dla ekologicznej i cyfrowej przyszłości UE

Komisja zaproponowała szereg kompleksowych środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa, trwałości i niskich kosztów surowców krytycznych, które są niezbędne dla wielu strategicznych gałęzi przemysłu: cyfrowego, obronnego, lotniczego. Zapotrzebowanie na surowce krytyczne drastycznie wzrośnie, a większość dostawców znajduje się na południu. UE musi zminimalizować to ryzyko poprzez dywersyfikację swoich dostawców.
Wraz z reformą rynku energetycznego i ustawą o przemyśle zerowym, środek dotyczący surowców krytycznych doprowadzi do lepszych regulacji w zakresie ochrony środowiska i poprawi konkurencyjność Europy. UE ustanowiła jasną listę priorytetów w celu określenia surowców krytycznych i dywersyfikacji importu. Ma ona na celu wytworzenie co najmniej 10% swojego zużycia poprzez wydobycie zasobów, ale także przetworzenie 40% swojego rocznego zużycia i recykling 15% swojego średniego zużycia surowców. Wreszcie, nie więcej niż 65% rocznego zużycia każdego z kluczowych materiałów powinno pochodzić z jednego kraju.
Akt ten ma na celu uproszczenie procesu wydawania zezwoleń na założenie kopalni, które państwa członkowskie będą musiały opracować programy badań geologicznych. Aby zwiększyć odporność łańcuchów dostaw, ustawa będzie monitorować dostawy materiałów krytycznych i koordynować zapasy surowców między państwami. Komisja proponuje również inwestycje w badania, innowacje i umiejętności w celu stworzenia kompetentnej siły roboczej do zarządzania dostawami i wykorzystaniem tych zasobów poprzez partnerstwa akademickie. UE proponuje również pomoc krajom partnerskim w rozwijaniu ich zdolności wydobywczych i rafinacyjnych poprzez uwzględnienie rozwoju umiejętności zawodowych. Wreszcie, Komisja proponuje poprawę ochrony środowiska poprzez recykling i zrównoważony rozwój kluczowych surowców. Duży nacisk zostanie położony na przestrzeganie praw człowieka i wpływ na środowisko, aby zapewnić zrównoważony rozwój na południu i utrzymać stabilność w regionie.
Na arenie międzynarodowej UE będzie musiała zdywersyfikować swoje źródła dostaw, ponieważ produkcja europejska nigdy nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania. UE musi dążyć do rozwoju wzajemnie korzystnych partnerstw, zwłaszcza w ramach strategii połączeń "Global Gateway", oraz do poprawy handlu międzynarodowego poprzez wzmocnienie Międzynarodowej Organizacji Handlu w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych. Przedmiotowy wniosek Komisji dotyczący aktu prawnego musi teraz zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę.

Uruchomienie grupy zadaniowej UE-NATO: wzmocnienie naszej odporności i ochrony infrastruktury krytycznej

Unia Europejska staje w obliczu nowych obszarów napięć, które testują naszą odporność, zwłaszcza w obszarze infrastruktury krytycznej. Konfrontacja ta jest szczególnie widoczna w obszarze gospodarczym wraz z sabotażem Nord Stream. W tym kontekście za kluczowe uznaje się wzmocnienie przez UE i NATO narodowej i zbiorowej odporności na zagrożenia. Wyrazem tego jest utworzenie grupy zadaniowej UE-NATO ds. odporności infrastruktury krytycznej w celu wzmocnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa, ogłoszone przez przewodniczącego Komisji i sekretarza generalnego NATO w dniu 11 stycznia 2023 r.
Grupa zadaniowa obejmie cztery sektory: energię, infrastrukturę cyfrową, transport i przestrzeń kosmiczną, a w jej skład wejdą pracownicy UE i NATO. Celem jest określenie dobrych praktyk i kluczowych zasad poprawy odporności.

Parlament potępia represje i procesy pokazowe na Białorusi

W środę Parlament "przyjął rezolucję potępiającą systematyczne i ciągłe represje białoruskiego reżimu wobec narodu i opozycji, w tym poważne naruszenia praw człowieka". Parlament zdecydowanie potępia działania reżimu wobec dziennikarza Andrzeja Poczobuta, laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, którzy zostali skazani na długie kary więzienia, a także skazanie zaocznie przebywającej na wygnaniu liderki białoruskiej opozycji Swietłany Tichanowskiej.
Posłowie powtarzają swoje zdecydowane potępienie dla zaangażowania Białorusi w wojnę na Ukrainie i wyrażają rozczarowanie z powodu nieuwzględnienia Białorusi w nowym pakiecie sankcji. Posłowie wzywają państwa członkowskie i UE do rozszerzenia sankcji UE o wszystkich współwinnych represji reżimu, w tym sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy organów ścigania, więzień i kolonii karnych. Tekst podkreśla znaczenie dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przez reżim Łukaszenki i wzywa kraje UE do zastosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej wobec białoruskich urzędników zaangażowanych w łamanie praw człowieka.
W tekście z zadowoleniem przyjęto "ustanowienie "Misji na rzecz demokratycznej Białorusi" w Brukseli i wezwano instytucje UE do wspierania misji i "ambasad narodu białoruskiego", a także do budowania więzi między białoruskimi siłami demokratycznymi a Parlamentem.
Tekst został zatwierdzony 557 głosami za, 25 przeciw i 40 wstrzymującymi się.

Wspieranie czystych technologii i zwalczanie handlu ludźmi

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel uznał, że należy dostarczyć Ukrainie więcej broni i amunicji. Powiedział też, że UE popiera plan pokojowy przedstawiony przez prezydenta Zelenskiego, ale Kreml nie realizuje go.
Charles Michel stara się znaleźć równowagę pomiędzy krótkoterminowymi działaniami mającymi na celu uporanie się z kryzysami ostatnich lat, jednocześnie unikając sytuacji, w której działania te zagrażają długoterminowej strategii gospodarczej Unii. Jego zdaniem szczególny nacisk należy położyć na wspieranie przedsiębiorstw, zachęcanie do innowacji i wspieranie sprawiedliwego handlu. Bronił roli Chin jako kluczowego gracza, z którym UE musi nawiązać globalną współpracę, i wezwał UE do zrobienia "więcej i lepiej" w celu zwalczania handlu ludźmi poprzez stworzenie legalnych i bezpiecznych kanałów migracji do Europy.
Przewodniczący Komisji rozmawiał z Josephem Bidenem i wskazał na "uderzającą symetrię między amerykańską ustawą o ograniczeniu inflacji (IRA) a Zielonym Ładem dla Europy", ponieważ oba programy mają na celu walkę ze zmianami klimatu oraz pobudzenie inwestycji i wzrostu gospodarczego. Dla przewodniczącej Komisji Europejskiej "trwa wyścig o dominację technologii zerowych netto", a UE musi wspierać swój przemysł. Zapowiedziała, że Komisja przedstawi propozycje dotyczące przemysłu zerowego netto oraz ustawy o surowcach krytycznych. Wreszcie, szczególną uwagę należy zwrócić na osiągnięcie celu, jakim jest przeznaczenie 3% PKB na inwestycje w badania i rozwój.
Posłowie poszli dalej. Domagali się równych szans dla europejskich producentów w obliczu amerykańskiego protekcjonizmu. Wezwali do zwiększenia dyplomacji handlowej i pobudzenia europejskich rynków kapitałowych. Niektórzy posłowie skrytykowali Komisję za uleganie lobbingowi wielkich koncernów energetycznych. Posłowie wezwali Radę do rozwiązania problemu nielegalnej migracji poprzez zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie przyjmą sprawiedliwą część migrantów.

Powrót do góry
pl_PLPL